Nhìn về quan hệ Tương Sinh, Tương Khắc trong Ngũ Hành có thể thấy Tương Sinh và Tương Khắc không tồn tại độc lập mà chúng gắn kết với nhau. Trong Tương Khắc luôn có mầm mống của Tương Sinh, trong Tương Sinh luôn có mầm mống của Tương Khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển cân bằng.

Chế tức chế ước, hóa tức sinh hóa. “Chế hóa” chỉ hệ thống Ngũ Hành ở trạng thái bình thường thông qua sinh khắc sinh ra tác dụng điều tiết.

Sự chế hóa sinh khắc tương phản tương thành này đã điều tiết, duy trì hài hòa tương đối và cân bằng kết cấu sự vật. Quá trình tương sinh tương khắc là quá trình tăng giảm của sự vật. Trong quá trình này khi xuất hiện tình trạng không cân bằng, sự vật tự bản thân sẽ thông qua điều tiết tương sinh tương khắc mà lấy lại cân bằng. Chính vì tìm lại cân bằng trong tình trạng không cân bằng mà cân bằng lại lập tức vận động tuần hoàn mới, thúc đẩy sự vật biến hóa, phát triển.

  • Mộc khắc Thổ – Thổ sinh Kim – Kim khắc Mộc

(Mộc có thể khắc Thổ nhưng Thổ có thể sinh Kim, Kim lại có thể khắc Mộc để Mộc không giảm không suy, từ đó nuôi dưỡng sinh hóa Hỏa)

  • Hỏa khắc Kim – Kim sinh Thủy – Thủy khắc Hỏa

(Hỏa có thể khắc Kim nhưng Kim có thể sinh Thủy, Thủy lại có thể khắc Hỏa để Hỏa không giảm không suy, từ đó nuôi dưỡng sinh hóa Thổ)

  • Thổ khắc Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc khắc Thổ

(Thổ có thể khắc Thủy nhưng Thủy có thể sinh Mộc, Mộc lại có thể khắc Thổ để Thổ không giảm không suy, từ đó nuôi dưỡng sinh hóa Kim)

  • Kim khắc Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa khắc Kim

(Kim có thể khắc Mộc nhưng Mộc có thể sinh Hỏa, Hỏa lại có thể khắc Kim để Kim không giảm không suy, từ đó nuôi dưỡng sinh hóa Thủy)

  • Thủy khắc Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ khắc Kim

(Thủy có thể khắc Hỏa nhưng Hỏa có thể sinh Thổ, Thổ lại có thể khắc Thủy để Thủy không giảm không suy, từ đó nuôi dưỡng sinh hóa Mộc)

“Gieo DUYÊN Tích ĐỨC Hành THIỆN”

Học Phong Thủy từ cơ bản đến nâng cao TẠI ĐÂY

 Biên soạn: Phong Thủy Liên Hoa